• »
  • Κατηγορίες Επιδοτήσεων

Κατηγορίες Επιδοτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα και ανάλογα με το δηλωθέν ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα κατατάσσονται σε μία από τις παρακάτω 3 Κατηγορίες Κινήτρων :


 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

Περιγραφή :

 

Δάνειο 30% με πλήρη επιδότηση επιτοκίου + Επιχορήγηση Ποσού

70%

Δάνειο 65% με πλήρη επιδότηση επιτοκίου + Επιχορήγηση Ποσού

35%

Δάνειο 85% με πλήρη επιδότηση επιτοκίου + Επιχορήγηση Ποσού

15%

Ατομικό Εισόδημα Πελάτη:

Έως 12.000€ Από 12.001€ έως 40.000€ Από 40.001€ έως 60.000€
 Οικογενειακό Εισόδημα 

Πελάτη :

 Έως 20.000€ Από 20.001€ έως 60.000€ Από 60.001€ έως 80.000€

O πελάτης ζητάει 15.000€ για να προβεί σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας του.

 ΔΑΝΕΙΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

3.000 €

Επιτόκιο: 0% 

(πλέον Ν.128 0,12)

7.000 €

ΔΑΝΕΙΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

9.750 €

Επιτόκιο: 0% 

(πλέον Ν.128 0,12)

5.250 €

ΔΑΝΕΙΟ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

12.750 €

Επιτόκιο: 0% 

(πλέον Ν.128 0,12)

2.250 €