ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  • Κατασκευή Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας.
  • Κατασκευή παιδιατρικής κλινικής του Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 170 κλινών.
  • Κατασκευή συνδετήριας γέφυρας στο Γ.Π.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 25 μέτρων.
  • Ανέγερση πειραματικού εργαστηρίου Καρδιοχειρουργικής στο Γ.Π.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου (επιφ. 1.200 m2).
  • Ανέγερση μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών στο Γ.Π.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου (δωρεά συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ).
  • Αποκατάσταση και συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.